common-name-svg

Common Name

Kaolin

Scientific Name

Kaolin (White Halloysite)